Odrębna własność lokali

 

Odrębna własność lokali

Spółdzielcze własnościowe
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym,na jego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z  lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem 
Odrębna własność lokalu
Odrębna własność oznacza, nieruchomość lokalową stanowiącą odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności. 
Podobieństwa i różnice pomiędzy
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a odrębną własnością lokalu
 
 Zbywalne     
Zbycie lokalu na podstawie zaświadczenia ze spółdzielni    Zbycie lokalu na podstawie posiadanej księgi wieczystej. 
Przechodzi na spadkobierców.      
Podlega egzekucji.  
Wynajmowanie lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni.
Możliwości zaciągania kredytów bankowych  i ustanawianie hipoteki na lokalu.
Może należeć do kilku osób, z tym, że członkiem spółdzielni może być tylko jedna osoba lub małżonkowie  
Jeżeli osoba uprawniona nie jest członkiem spółdzielni, to nie  może korzystać z pożytków z nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni i innych przychodów z działalności gospodarczej spółdzielni.
Nie ma obowiązku członkostwa w spółdzielni
Ograniczone prawo rzeczowe, spółdzielnia pozostaje właścicielem lokalu.  Odrębna własność lokalu, udział w gruncie lub użytkowaniu wieczystym istnieje samodzielnie 
  Zgoda właściciela na czynności przekraczające zarząd zwykły (np. remont budynku, zabudowa otoczenia, wykup gruntu)
Właścicielem lokalu jest spółdzielnia mieszkaniowa Właściciel jest  pełnoprawnym posiadaczem nieruchomości lokalowej 

 

Zawarcie umowy  przeniesienia własności  lokalu następuje na pisemne żądanie osoby uprawnionej.

Dokumenty do pobrania
1) Wniosek o wyodrębnienie lokalu wraz z wypisem z dowodu tożsamości

Koszty sporządzenia  umowy pokrywa osoba, na rzecz której Spółdzielnia przenosi własność lokalu.
Aktualnie koszt umowy wynosi ok. 1300 zł.

Na dzień 30.11.2017 roku wyodrębniono z zasobów Spółdzielni 1845 lokali. 

UWAGA!
Osoby, które wyodrębnią lokale przed zawarciem umowy wykupu prawa własności gruntu obowiązuje art. 68 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. 

Art. 68
1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,
2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
3) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe;
4) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
5) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
6) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,
7) jako lokal mieszkalny,
8) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2,
9) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;
10) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;
11) podmiotom, o których mowa w art. 61 ust. 1.
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.
2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;
2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.
3. Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 %. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.
3a. Zgoda, o której mowa w ust. 1, 2c i 3, może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości.
4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

 

W dniu 9 lipca 2014r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę NR CXII/1725/14 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych.

 W w/w uchwale Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XX/169/03 z dnia 2 lipca 2003 r. (z późn. zm.), od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych, w następujących przypadkach:
1. zamiany lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, który został nabyty od Gminy Kraków, na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
2. sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, który został nabyty od Gminy Kraków, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.