Akty prawne i regulaminy

AKTY PRAWNE: 
Statut Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej “Piast”

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o własności lokali
Ustawa prawo spółdzielcze

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

REGULAMINY:
1. Regulamin Domowego Komitetu Mieszkańców – tekst jednolity + oświadczenie – zgoda na umieszczenie nazwiska

2. Regulamin Walnego Zgromadzenia

3. Regulamin Rady Nadzorczej + Aneks nr 1

4. Regulamin Zarządu + Aneks nr 1

5. Regulamin praw i obowiązków Członków Spółdzielni

6. Regulamin  Przeciwdziałania Mobbingowi

7. Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach ZSBM “Piast” – tekst jednolity

8. Regulamin Porządku Domowego

9. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej energią cieplną dostarczaną przez MPEC S.A. w Krakowie oraz zasady montażu i legalizacji indywidualnych wodomierzy c.w.u. w lokalach – tekst jednolity

10. Regulamin określający zasady rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania – tekst jednolity
Regulamin Funduszu Remontowego –
tekst jednolity

11. Procedura przeprowadzania ankiet

12. Regulamin określający zasady organizowania przetargów i wyboru wykonawców na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi + procedura ustalająca zasady postępowania dla służb Spółdzielni dotycząca wyceny zlecanych robót remontowych przed zawarciem umowy i po zakończeniu jej realizacji

13. Regulamin określający zasady organizowania i przeprowadzania przetargów dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez ZSBM “Piast”

14. Regulamin ustalający zasady postępowania przy egzekwowaniu należności z tytułu czynszów najmu i opłat za używanie lokali

15. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali – tekst jednolity

16. Regulamin w sprawie obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie konserwacji i napraw w lokalach oraz opomiarowania lokali dla indywidualnego rozliczania kosztów c.o. c.w.u. i wody zimnej

17. Procedura dotycząca naliczania opłat i rozliczania kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

18. Instrukcja dotycząca kompletacji dokumentów wymaganych przy rozliczaniu robót remontowych realizowanych systemem zleconym

19. Regulamin wynajmowania lokali użytkowych i terenów będących własnością ZSBM “Piast” + aneksy

20. Regulamin określający zasady realizacji, finansowania i rozliczania inwestycji

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz