Przewodnik Interesanta

I. Zbycie lokalu
– uregulowania bieżących opłat eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu,
złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia dla Kancelarii Notarialnej, w tym celu można skorzystać z gotowego formularza: wniosek o wydanie zaświadczenia.

II. Nabycie lokalu
Niezbędne formalności
– powiadomienie sekcji członkowsko – mieszkaniowej o nabyciu lokalu mieszkalnego,
dostarczenie aktu notarialnego w przypadku lokali stanowiących odrębną własność.

Członkostwo w Spółdzielni
– Złożenie deklaracji członkowskiej wymagane jest tylko w przypadku nabycia odrębnej własności lokalu.
Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni odbywa się nieodpłatnie.

Współmałżonkowie
– Członkami Spółdzielni mogą  zostać oboje małżonkowie tylko w przypadku gdy lokal stanowi ustawową wspólność małżeńską.
– Uwaga! W przypadku zgonu członka Spółdzielni, współmałżonek niebędący członkiem powinien w przeciągu roku dostarczyć postanowienie o nabyciu spadku, po upływie tego terminu opłaty za lokal naliczane będą bez zniżki przysługującej członkom spółdzielni.

III. Spadki
Notarialne poświadczenie dziedziczenia
– notarialny akt poświadczenia dziedziczenia ma taki sam skutek jak prawomocne orzeczenie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku, tj. dowodzi kto jest spadkobiercą zmarłego.
– notarialny akt poświadczenia dziedziczenia nie może dotyczyć spadku po osobie zmarłej przed 1 lipca 1984 roku, co do osób zmarłych przed tą datą możliwe jest wyłącznie sądowe stwierdzenie nabycia spadku.
– notarialny akt poświadczenia dziedziczenia może dotyczyć dziedziczenia na podstawie testamentu notarialnego lub własnoręcznego albo dziedziczenia ustawowego.

Niezbędne czynności przed przeprowadzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia:
1. ustalenie czy był sporządzony testament,
2. ustalenie kto jest spadkobiercą ustawowym zmarłego. 

Sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie testamentu lub ustawy wymaga obecności wszystkich spadkobierców.
Jeśli  spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem albo w skład spadku wchodzą prawa dotyczące nieruchomości położonej za granicą możliwe jest wyłącznie sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Do sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia  niezbędne są oryginały następujących dokumentów:
1. odpis skrócony aktu zgonu zmarłego spadkodawcy,
2. zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego spadkodawcy (wydaje Urząd Miasta/Gminy/Dzielnicy właściwy wg. ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego)
Uwaga: nie wystarcza PESEL wpisany w dowodzie osobistym zmarłego, gdyż z chwilą śmierci dokument ten traci ważność.
3. odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców ustawowych:
– Akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie
– Akty małżeństwa pozostałych spadkobierców
4. testament (jeśli był sporządzony),
5. dane spadkobierców z dowodów osobistych
6. dokument, z którego wynika numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa dziedziczonych po zmarłym spadkobiercy