Protokoły i sprawozdania

Protokoły z zebrań Rady Nadzorczej:
Od czerwca 2017r. do czerwca 2018r.
Od czerwca 2018r. do czerwca 2019r.
Od czerwca 2019r. do ……….. 

na mocy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania przedstawicieli przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy  (tj. 31.03.2020 r.) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia niniejszej ustawy ( tj. 31.03.2020 r. ) – ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”. Dz.U. z 20202 r. poz. 568

 

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej